Wednesday, January 5, 2011

युध्द......

युध्द......


एका भांडणाची गोष्ट............

आज लागले हे निराळेच सूर

चांदण्या दूर त्या , चंद्रही फितूरसंशयाचा उपटला कोणता असूर

ऐक ना हे प्रिये , मी बेकसूरकोण बोलले तुला ते पोरटोर

वाजवतो त्याला  जरा दोनचारपिकवले डोके तू , ही कुरबूर

ऐकता वरूनी हे , झाली गुरगूरभांडे आपटू नको तुझा बाsssप , थोर

कुठून लागला मला, हा नवा घोररागही देखणा तुझा चित्तचोर

आजही मी फिदा तू चंद्रकोरएकनिष्‍ठ मी असे , तू नेम हेर

कळेल सत्य तुला काय ते अखेरचाललो मी आता हे जग असार

लखलाभ असो तुला हा संसारनाक धरून मुठीत कशी शरण समोर

जिंकलो मीच, तू जरी युध्दखोर- समीर पु.नाईक

No comments:

Post a Comment