Thursday, January 6, 2011

संयम रेष...............?

संयम रेष...............?


तो प्रीतीने व्याकूळलेला , सजण माझा वेडापीर

वियोग-क्षण ठेवीत दूर , करतसे मला उशीरजाऊ दे सजणा मजला , तुला आहे माझी आण

झाली रात्र किर्र अंधारी , तू असू दे थोडी जाणलावून मला हुरहूर , तो असा अधिर अधिर

नकळत रात्र सुध्दा , किती होई मदिर मदिरमाझी न राहीली मी रे , मी केवळ रोमांचित

अशा वेळी सखया माझ्या , सावरला का अवचित ?सौजन्याचा पुतळा आता , पण नंतर का हा वेश

चेतवून आधी मजला , का ओढलीस संयम रेष ?


- समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment