Monday, November 1, 2010

तुझी वाट पाहताना ..................

तुझी वाट पाहताना ..................
चातक झालाय माझा

तुझी वाट पाहताना

जणू तू आलीच आहेस

अशी कल्पना करून बघताना !प्रतीक्षेचा क्षण आणि क्षण

किती मोठा असतो नाही

स्वत: प्रतीक्षा केल्याशिवाय

तुला हे कळणारच नाही !आता येशील, तेंव्हा येशील

अशी मनाची समजूत घालतोय खरी

पण हुरहूर आता वाढत चाललीय

ही गोष्ट सुध्दा तेव्हढीच खरी !जणू तू समोरच आहेस

असं समजून घेताना

पापण्या मिटतच नाहीत डोळ्यांच्या

तुला साठवून घेताना !केंव्हाची मी वाट पाहतोय

आता आर्त साद घालतोय

जन्मजन्मांतरीच्या सोबतीसाठी

फक्त तुझाच हात मागतोय !- समीर पु.नाईक

No comments:

Post a Comment