Friday, August 6, 2010

! प्रीत !

        ! प्रीत !


कासावीस जीव झाला
क्षण एक आठविता
भेट डोळ्यांची डोळ्यांशी
प्रीत दिसूनिया येता !


गुढ आपले गुपीत
दोघांनाच ठावे फक्‍त
मी सामोरीया येता
तुझा चेहरा आरक्‍त !


काळेभोर नेत्र तुझे
तू रोखुनीया पाही
तुझ्या नजरेत मी
असा गुंतूनीया राही !


सैरभैर मन माझे
आत हूरहूर दाटे
तुझा विरह,विरह
जसे गुलाबाला काटे !


मना फक्‍त हे कळेना
व्यक्‍त कसे मी करावे
सांग तूची प्रिये आता
किती किती मी झूरावे !

                                   -समीर पु. नाईक

No comments:

Post a Comment